30 กรกฎาคม 2016 วันเดือนปีที่แตกต่าง

วันของพระเจ้าเป็นเหมือนวันของมนุษย์หรือ?

ปีของพระองค์เล่า… เหมือนปีของมนุษย์หรือ?

ถอดความจาก โยบ 10:5

???????????????????????????????