30 ตุลาคม 2017 เรียนจากมด

เจ้าคนเกียจคร้าน จงไปเรียนรู้จากมด

สังเกตการทำงานของมัน แล้วจงฉลาดขึ้น

ถอดความจาก สุภาษิต 6:6

 
https://www.youtube.com/watch?v=CuuHBRPRPvk&t=21s