30 ธันวาคม 2015 ไม่เฉยเมย

 เพื่อว่าพวกเขาจะได้กลับใจและหันมาหาพระเจ้า

ประพฤติตัวอย่างเหมาะสมกับชีวิตที่กลับใจใหม่แล้ว 

                                                                        ถอดความจาก กิจการ 26: 20
Daily2015_12_-30act26-19-21