30 พฤศจิกายน 2017 ผู้ที่นอนในรางหญ้า

ท่านจะพบพระกุมาร พันผ้าอ้อม นอนในรางหญ้า

ถอดความจาก ลูกา 2:12

luke2 10-12