30 พฤศจิกายน 2018 วันที่สาม

วันที่สาม เราจะบรรลุเป้าหมายของเรา

ถอดความจาก ลูกา 13:32

Mobile-Luke-13-31-33