30 พฤศจิกายน 2019 พระเจ้าแห่งความถูกต้องชอบธรรม

พระเยซูคริสต์…..ทรงทำให้เราถูกต้องชอบธรรม

ถอดความจาก  1 โครินธ์  1:30

RGHT-1cor1-30rere