30 มกราคม 2017 พยานของพระเยซู

เจ้าก็จะเป็นพยานด้วยเพราะเจ้าอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้น 

ถอดความจากยอห์น 15:27
john15-26-27-Daily2017_1_30