30 มกราคม 2019 อย่าลืมคนอื่น

ตอนที่เจ้ามีชีวิตอยู่ เจ้าได้ของดีเพื่อตัวเอง

ลาซารัสได้แต่สิ่งเลว ๆ

ถอดความจาก ลูกา 16:25

mobile-Luke16v25