30 มิถุนายน 2015 กำลังใจ

ผู้คนที่อันทิโอก อ่านจดหมายแล้วก็เกิดกำลังใจ

ถอดความจากกิจการ 15:31

 Daily2015_6_30-act15-30-35