30 มิถุนายน 2016 ใช่คนนั้น

พระเยซูทรงเป็นผู้กล่าวคำของพระเจ้าคนนั้น

ที่เรารอให้เข้ามาในโลกจริงๆ 

ถอดความจาก ยอห์น 6:14

john-6-12-14-Daily2016_6_30