30 มิถุนายน 2017 ยินดีในความเชื่อ

ข้ารู้ว่า จะยังอยู่กับท่านต่อไป

เพื่อความก้าวหน้าและความยินดีในความเชื่อ

ถอดความจากฟีลิปปี 1:25

php-1-24-26-Daily2017_6_30 (1)