30 มิถุนายน 2019 องค์ยาห์เวห์ราฟา

พระผู้ทรงอภัยบาปทั้งหมดของท่าน

และทรงรักษาโรคร้ายทั้งสิ้นของท่าน

ถอดความจาก สดุดี  103:3

Yahweh-Nissijune3019-Ps103