30 มีนาคม 2015 พระเจ้าทรงฟัง

เราอยากฟังทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งท่านไว้ 

 ถอดความจาก กิจการ 10:33

 Daily2015_3_30