30 มีนาคม 2019 จอมเจ้านายของเยเรมีย์

ข้าแต่องค์ยาห์เวห์ จอมเจ้านาย ข้าพระองค์พูดไม่เป็น..

ถอดความจากเยเรมีย์ 1:6

Namesof-GMar3019-Jer-1-5