30 เมษายน 2019 คนเช่าสวนจอมโกง

เจ้าของสวนจะทำอย่างไรกับคนเหล่านี้

ถอดความจากลูกา 20:15

Lukemobile20v13-15