31 ตุลาคม 2016 ลาซารัสฟื้น

ข้าพระองค์ทูลเช่นนี้เพื่อว่า เหล่าคนที่อยู่ตรงนี้จะได้เชื่อว่า

พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา

ถอดความจากยอห์น 11:42

john11-41-43-Daily2016_10_31