31 ตุลาคม 2017 คนที่พระเจ้าทรงโปรดปราน

เรื่องต่อจากวันที่ 24 ตค.

มารีย์ พระเจ้าทรงโปรดปรานเธอ

ถอดความจาก ลูกา 1:29

luke1 29-32