31 ธันวาคม 2015

พระองค์จะประกาศความสว่างแก่พวกเราและคนต่างชาติ

เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่ฟื้นจากความตาย    

ถอดความจาก กิจการ 26: 23

image