31 ธันวาคม 2016 แสงและศักดิ์ศรี

พระเจ้าทรงเป็นความสว่างของเจ้าชั่วนิรันดร์

พระเจ้าของเจ้า ทรงเป็นศักดิ์ศรีแห่งชีวิตเจ้า

ถอดความจาก อิสยาห์ 60:19

IMG_6601