31 พฤษภาคม 2015 ต้องกลัวใคร?

พระเจ้า ทรงเป็นความสว่าง และความรอดของฉัน

 ฉันจะต้องกลัวใครเล่า?

ถอดความจาก สดุดี 27:1