31 มกราคม 2016 พระองค์ทรงสมควร

พระเมษโปดก (พระเยซู) ผู้ถูกปลงพระชนม์นั้น

เป็นผู้สมควรได้รับ ฤทธิ์เดช ทรัพย์ ปัญญา อานุภาพ  เกียรติ  พระสิริ และคำสดุดี 

ถอดความจาก วิวรณ์ 5:12