31 มกราคม 2018 จากที่สูง

 ถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้า ขอเชิญกระโดดลงไป

ถอดความจาก ลูกา 4:9

LU4ILLUS