31 มีนาคม 2015 ไม่เลือกหน้า

พระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าใคร

ถอดความจาก กิจการ 10:34

Daily2015_3_31