31 มีนาคม 2017 ไปตัดสินเอง

“พวกท่านควรนำเขาไปตัดสินตามบัญญัติของท่านเอง”  

ถอดความจากยอห์น 18:31
john18-29-32-Daily2017_3_31