31 สิงหาคม 2016 ลูกแท้ไหมนี่?

แต่เจ้าพยายามฆ่าคนที่บอกความจริงจากพระเจ้า

อับราฮัมไม่ทำอย่างนี้หรอก

ถอดความจาก ยอห์น 8:40

john-8-39-41-Daily2016_8_31