31 สิงหาคม 2019 พระศิลา

โอพระยาห์เวห์  พระศิลาของข้า

ข้าจะร้องหาพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 28:1

The-RockPs28-1-Aug3119