4 กันยายน 2015 หนุนใจกัน

 พี่น้องหนุนใจอปอลโล

และเขียนจดหมายฝากไปถึงสาวกที่นั่นให้รับรองเขา

ถอดความจาก กิจการ 18:27

Daily2015_9_-4act18-27-28