4 กันยายน 2016 พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ สถิตกับเรา

พระเจ้าของยาโคบ ทรงเป็นป้อมปราการของเรา 

ถอดความจาก สดุดี 46: 7