4 กันยายน 2019 กลับเยรูซาเล็ม

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงคืนชีพแล้ว

ทรงปรากฏแก่ซีโมนด้วย

ถอดความจากลูกา 24:34

luke24Mobilev33-35