4 กุมภาพันธ์ 2017 ไม่ละทิ้ง

พระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้ง   ผู้ที่เป็นของพระองค์ 

ถอดความจาก สดุดี 94:14

IMG_6650