4 กุมภาพันธ์ 2019 เรื่องของการหลงผิด

โอกาสที่จะเกิดการหลงผิดนั้น เกิดขึ้นได้

ถอดความจากลูกา 17:1

mobileluke17-1-2