4 ตุลาคม 2014 ผู้รับบาปของเรา

พระเจ้าทรงรักเรา
และทรงใช้พระบุตรมาให้เป็นผู้ที่
ลบล้างโทษบาปที่ตกอยู่กับเราเพราะบาปของเรา

ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:10

Cross-590x513

เพื่อน ๆ ครับ  เราเพิ่งอ่านเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูมา
ที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขน
เป็นแผนของพระเจ้า แม้หลายคนที่รักพระเยซูไม่เห็นด้วย
และเป็นทุกข์ยิ่งนัก
ไม่มีใครจะรับโทษแทนเราได้ นอกจากพระเยซูผู้ไม่บาป
และไม่เคยทำบาปใด ๆ
พระเยซูทรงยอมทำตามที่พระบิดาทรงบัญชาทุกอย่าง

ขอบคุณพระองค์ยิ่งนัก….

ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดินโลกนี้