4 ตุลาคม 2015 ใคร ๆ ก็สรรเสริญพระนาม

ให้ทุกชีวิตที่พระองค์ทรงสร้าง

ได้สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 145:21