4 ตุลาคม 2016 ให้เอง

ไม่มีใครเอาชีวิตไปจากเราได้  

แต่เรายอมสละด้วยใจอาสาของเราเอง 

ถอดความจาก ยอห์น 10:18

john10-17-18-Daily2016_10_4

เพราะเป็นเช่นนี้ พระบิดาทรงรักเรา …

เพราะเรายอมเสียชีวิตเพื่อว่าเราจะได้ชีวิตนั้นคืนมา

 

ไม่มีใครเอาชีวิตไปจากเราได้  

แต่เรายอมสละด้วยใจอาสาของเราเอง

เรามีสิทธิ ที่จะสละชีวิต

และมีสิทธิ ที่จะเอาชีวิตนั้นคืนมา

เราได้รับสิทธิอำนาจนี้จากพระบิดาของเรา