4 ตุลาคม 2017 โดยพระองค์ เพื่อพระองค์

พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างผ่านพระบุตร

ถอดความจาก โคโลสี 1:16

col-1-16-Daily-2017-10-4-re