4 ตุลาคม 2018 ไม่ทำเครื่องหมายไว้

เพราะเจ้าเป็นเหมือนถ้ำเก็บศพที่ไม่มีเครื่องหมายบอก

ถอดความจากลูกา 11:44

MobileLuke11-43-44