4 ธันวาคม 2016 เงยหน้าขึ้น

 ฉันเงยหน้าขึ้น  มองดูพระเจ้า

พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ ….

ถอดความจาก สดุดี 123:1