4 ธันวาคม 2017 ไปด้วยกัน

เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดูสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเรา

ถอดความจาก ลูกา 2:15

luke2 15