4 พฤษภาคม 2018 ส่งตัวแทน


นายร้อยได้ยินเรื่องพระเยซู เขาจึงส่งผู้ใหญ่ชาวยิวมาหาพระองค์

ถอดความจากลูกา 7:3

Luke7-3-5rev