4 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

ข้าฯ ร้องทูลต่อองค์พระเจ้าสูงสุด

 ต่อพระเจ้าผู้ทรงทำทุกสิ่งเพื่อข้าฯ

ถอดความจาก สดุดี 57:2

Namesof-GMay0419-Ps57-2-3