4 มกราคม 2017 เราจะทำให้

เจ้าจะขอสิ่งใดในนามของเรา เราจะทำ 

เพื่อว่า พระบิดาจะได้รับเกียรติทางพระบุตร    

 ถอดความจาก ยอห์น 14:13

john14-13-14-Daily2017_1_4