4 มกราคม 2019 คิดออก

ช่วงเวลานั้นเอง สติของเขากลับคืนมา เริ่มคิดได้

ถอดความจาก ลูกา 15:17
MobileLuke15-17-19