ขอบพระคุณ

ขอกราบขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า

สำหรับองค์ราชาที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์

ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา

ยิ่งรู้ว่าทรงทำมากเท่าไร

ยิ่งซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

 

0093

ภาพวาดโดย พฤกษา ตยานุกรณ์  บุคคลพิเศษ ณ กิตติคุณ