5 กุมภาพันธ์ 2017 แด่พระเจ้าของเรา

จงตบมือ  จงโห่ร้องด้วยความยินดี

ถวายแด่พระเจ้า

ถอดความจาก สดุดี 47:1