5 ตุลาคม 2014 ขอบพระคุณ….

พระองค์ถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของเรา
พระองค์ทรงบอบช้ำเพราะความชั่วของเรา
ทรงรับโทษเพื่อเราจะมีสันติสุข
บาดแผลของพระองค์ ทำให้เราได้รับการรักษาให้หาย

ถอดความจาก อิสยาห์ 53:5

 

ฟังเพลงไป และคิดถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แล้วเราจะขอบพระคุณยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น