5 ธันวาคม 2017 นอนในรางหญ้า

พวกเขาพบพระกุมารน้อยนอนอยู่ในรางหญ้า

ถอดความจาก ลูกา 2:16

luke2 16