5 พฤศจิกายน 2015 ตัวการตั้งแต่เริ่ม

ข้าเอง เป็นคนที่ข่มเหงทุกคนที่ติดตามทางนั้น

ถอดความจากกิจการ 22: 4

Daily2015_11_5act22-4-5