5 พฤษภาคม 2015 พระวิญญาณบัญชา

ขณะที่พวกเขานมัสการพระเจ้า 
และอดอาหารอธิษฐาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัส…..

ถอดความจากกิจการ 13:2
Daily2015_5_5