5 พฤษภาคม 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

“พระยาห์เวห์” ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น

ถอดความจากสดุดี 83:18

Namesof-GMay0519-Ps83-18