5 มกราคม 2016 พระวิญญาณแห่งความจริง

 ส่วนเจ้ารู้จักพระองค์  เพราะทรงอยู่กับเจ้า  ในตัวเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 14:17

john14-15-17-Daily2017_1_5